Relacje inwestorskie

Oferta publiczna i prospekt z 2006r.

PROSPEKT EMISYJNY Z 2006 R.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Prospekt został sporządzony przy wykorzystaniu wsparcia z dotacji funduszy Unii Europejskiej program 2.1.SPOWKP

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami polski niniejszy prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia.

Oferta publiczna

Spółka przeprowadziła dotychczas jedną ofertę publiczna na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Przedmiotem publicznej oferty było 2 500 000 akcji serii D, po cenie emisyjnej 21 zł, oferowanych w dwóch transzach. 

Oferta publiczna przeprowadzona została na podstawie Uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. 


Subskrypcja na akcje serii D rozpoczęła się w dniu 7 grudnia 2006 r. i zakończyła w dniu 11 grudnia 2006 r. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych było 1 900 000 akcji, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 600 000 akcji. Zarząd dokonał przesunięcia akcji między Transzami, w których oferowanych było:

  • 629.300 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
  • 1.870.700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W dniu 15 grudnia 2006 r. dokonano przydziału 2 500 000 akcji serii D objętych ofertą. 

Stopa alokacji:

  • w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu – 1,09% (tj. redukcja 98,91%),
  • w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 2,17% (tj. redukcja 97,83%),
  • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – brak redukcji – złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w zaproszeniach.

Spółka nie korzystała z usług subemitentów. 

Na podstawie ww. prospektu emisyjnego wprowadzono również do obrotu następujące serie akcji zwykłych na okaziciela:

  • 2.000.000 akcji serii A I-szej emisji,
  • 727.273 akcje serii B,
  • 120.000 akcji serii C,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.