O firmie

CSR- wsparcie społeczne

Udział MONNARI w akcjach prospołecznych

Główne obszary zaangażowania społecznego

Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. czuje się ważną częścią lokalnej społeczności, dlatego stara się odpowiadać na jej potrzeby – głównie poprzez zaangażowanie w inicjatywy lokalne. Grupa prowadzi także działania nakierowane na edukację zawodową młodzieży oraz rozwój kompetencji w tematach związanych z branżą włókienniczą i modą. Ma to miejsce poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami. W odniesieniu do specyfiki działalności Grupy, szczególną uwagę poświęca się na kultywowanie tradycji przemysłu włókienniczego oraz pomoc dla kobiet i dzieci. W 2018 roku planowane jest wsparcie działań prozdrowotnych, w tym badań profilaktycznych u kobiet, które są zatrudnione w Grupie Kapitałowej.

ZASADY WYBORU KLUCZOWYCH PARTNERÓW DO REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

W swoich działaniach społecznych Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. koncentruje się na wsparciu organizacji, zajmujących się merytorycznie poszczególnymi tematami społecznymi. Współpraca z każdym podmiotem podlega każdorazowo akceptacji Zarządu. Aby zapewnić jak najwyższą wartość współpracy, wybór kluczowych partnerów społecznych w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. jest uzależniony od kilku kwestii:

  • Spójności celów i woli zaangażowania się ze strony firmy (w zakresie skali oraz formy zaangażowania) oraz partnera;
  • Dotychczasowej współpracy z daną organizacją (bądź informacji i wiedzy o jej działaniach);
  • Percepcji społecznej marki danej organizacji (dla Grupy ważna jest weryfikacja wiarygodności i rzetelności danego podmiotu. Przykładowo: w oparciu o analizę doniesień medialnych czy doświadczeń danej organizacji
    w dotychczasowej współpracy z biznesem);
  • Oferty współpracy ze strony partnera – propozycji różnorodnych możliwych form współpracy (przekazanie funduszy, zaangażowanie pracowników i/lub klientek, wspólne działania merytoryczne, etc.).

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Projekty zrealizowane w 2017 r.:

Działania na rzecz Centrum Służbie Rodzinie w Łodzi

Misją Centrum, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz – w sytuacjach kryzysowych – udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych. W 2017 r. Grupa wsparła finansowo Centrum, przekazując fundusze na zakup środków niezbędnych do higieny małych dzieci.

Działania na rzecz Centrum Służbie Rodzinie w Łodzi

Misją Centrum, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz – w sytuacjach kryzysowych – udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych. W 2017 r. Grupa wsparła finansowo Centrum, przekazując fundusze na zakup środków niezbędnych do higieny małych dzieci.

Wsparcie finansowe Fundacji AOIA.

Działalność Fundacji AIOA koncentruje się na aktywizacji społeczności akademickiej w przestrzeni związanej z kulturą i sztuką. W 2017 r. Grupa przekazała wsparcie rzeczowe na bieżącą działalność Fundacji.

Wsparcie rzeczowe Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

Szkoła umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych w czteroletnim technikum, trzyletniej szkole zawodowej oraz szkole branżowej I stopnia w obszarach związanych z gastronomią i hotelarstwem. Grupa wsparła Zespół Szkół poprzez przekazanie: katalogów, folderów, końcówek tkanin oraz dodatków krawieckich dla uczniów kształcących się w zawodzie krawca.

Technikum Odzieżowe

Grupa wsparła Technikum Odzieżowe podczas wewnętrznego pokazu mody, organizowanego przez powyższą placówkę. W ramach organizowanego pokazu zostały przekazane materiały, części kolekcji odzieży oraz wypożyczone zostały manekiny niezbędne do wykonania pokazu kolekcji. Wsparcie rzeczowo-finansowe Muzeum Włókiennictwa. Zainteresowania muzeum obejmują wszystko, co pozostaje w związku z włókienniczym procesem produkcyjnym – od surowca, przez techniki i technologie włókiennicze do produktów włókienniczych o różnym stopniu i technice przetworzenia. Grupa wsparła działalność Muzeum poprzez wsparcie rzeczowe (przekazanie odzieży wierzchniej marki MONNARI dla personelu obsługującego zwiedzających Muzeum Włókiennictwa), oraz finansowe, w tym m.in. na wystawę i publikację dotyczącą Ludwika Geyera oraz na działalność promującą działalność Muzeum Włókiennictwa.

Projekty zrealizowane w 2016 r.:

Fundacja Gajusz

Fundacja pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym, oraz ich rodzinom w regionie łódzkim, oferując opiekę nad dziećmi chorymi onkologicznie oraz opiekę paliatywną dla dzieci. W 2016 r. Grupa zakupiła dwa samochody na potrzeby działalności Hospicjum dla dzieci, do których pracownicy Fundacji dojeżdżają

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szczęśliwe dukaty”

Jest ona organizowana przez spółkę Mennica Polska S.A., Fundację Marcina Gortata „MIERZ WYSOKO” i Fundację TVN „Nie jesteś sam”. Ten projekt jest realizowany przez Mennicę Polską od 2014 r., polega na przekazaniu reszty z zakupów na cele charytatywne. Biorą w nim udział sieci handlowe, pośredniczące w dystrybucji Dukatów oraz ich klienci. Od czerwca do sierpnia 2016 r. wszyscy, którzy wzięli udział w akcji, za każde 5 zł reszty otrzymali mosiężny dukat, wybity przez słynących ze swego kunsztu mincerzy Mennicy Polskiej. W ten sposób wsparci zostali podopieczni UNICEF Polska, Fundacji Marcina Gortata „MIERZ WYSOKO” oraz Fundacji TVN „Nie jesteś sam’’.

Działania na rzecz Centrum Służbie Rodzinie w Łodzi

W 2016 r. Grupa przekazała wsparcie finansowe oraz zorganizowała zbiórkę wśród pracowników Centrali (odzieży, środków higienicznych, odżywek) dla małych dzieci, które wraz z matkami przebywają w Centrum.

Uwzględniając specyfikę działania Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A., warto również wspomnieć o mniejszych inicjatywach społecznych, które również mają pozytywny wpływ na najbliższe sąsiedztwo Grupy. Te akcje również wpisują się w całościowy plan zaangażowania społecznego: inicjatywy okazjonalne realizowane od lat, takie jak akcje gwiazdkowe czy zbiórki, a także przekazywanie nieużywanych ubrań i zabawek osobom potrzebującym.

Obecnie Grupa ma zdiagnozowanych kilku kluczowych partnerów, których będzie wspierać w 2018 r.:

Ważny ośrodek kulturalny związany z włókiennictwem. Muzeum Włókiennictwa jest bezpośrednim sąsiadem Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. tj. nieruchomości, która jest położona przy ul. Piotrkowskiej 293/305. Obszar Muzeum i nieruchomość należąca do Grupy niegdyś należała w całości do Ludwika Geyera jednego z najbogatszych przemysłowców XIX-ej Łodzi. Muzeum zaoferowało Grupie wypożyczenie zabytkowych maszyn, które będą eksponowane w częściach wspólnych ogólnie dostępnych w rewitalizowanych budynkach na ww. nieruchomości. Grupa będzie zachęcać do odwiedzania Muzeum.
Zaangażowanie Grupy w rozwój Muzeum Włókiennictwa obejmuje m.in. wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych Muzeum – w I kwartale 2018 r. będzie to inicjatywa pt. „Szlakiem detali artystycznych w Łodzi”, polegająca na wydaniu folderu turystycznego z wytyczonym szlakiem detali przemysłowych, który łodzianie oraz turyści będą mogli przejść samodzielnie, albo z przewodnikiem. Foldery będą bezpłatne i dostępne w punktach informacji turystycznych. Trasa obejmie 20 najbardziej charakterystycznych dla przemysłu włókienniczego miejsc oraz detali. Oprócz tego Grupa planuje wspomóc Muzeum poprzez angażowanie swoich pracowników na rzecz Muzeum, ubieranie pracownic Muzeum i inne (w zależności od ustaleń).

Instytucja, w której samotne kobiety w ciąży oraz kobiety z małymi dziećmi otrzymują pomoc rzeczową i finansową. Pomoc świadczona przez Grupę Kapitałową MONNARI TRADE S.A. dla Centrum wynika z: lokalizacji (jest niedalekiej od siedziby Grupy) oraz przede wszystkim z misji tej instytucji, czyli z pomocy kobietom w trudnej sytuacji. Grupa planuje kontynuację dotychczasowego wsparcia Centrum w jego działaniach.

Będzie to wsparcie materiałowe i edukacyjne. W ten sposób Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. może przyczyniać się do rozwoju umiejętności i kompetencji przyszłych krawców.

Dodatkowo w związku ze zmianami w prawie odnośnie wykorzystywania toreb foliowych w sklepach i konieczności wprowadzenia opłaty recyclingowej dla klientów, Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. planuje dokonać wyboru organizacji społecznej, której przekazywany będzie przychód ze sprzedaży toreb papierowych. Co ważne, w przyszłości torby foliowe zostaną stopniowo zastąpione torbami papierowymi celem minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.