Łódź, dnia 7 października 2022 r.
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnośnie do okoliczności wydania opinii
z zastrzeżeniem przez Biegłego Rewidenta - Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Stanowisko Zarządu
W dniu 7 października 2022 r. Biegły Rewident Mazars Audyt Sp. z o.o. wydał dwa Sprawozdania niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari
Trade S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w których umieścił zastrzeżenie dotyczące powtórnej
inwentaryzacji, w której nie uczestniczył. Dotyczyła ona jednej lokalizacji w magazynie głównym.
Audytor zbyt późno i w sposób pośredni poinformował Spółkę o niezrealizowaniu wszystkich wykonywanych przez
niego procedur w zakresie inwentaryzacji.
Przedstawienie podjętych lub planowanych przez Emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.
Zarząd MONNARI TRADE S.A. traktuje powyższe zdarzenie jako incydentalne i dołoży starań, żeby poprawić
komunikację na linii Spółka - Audytor, w ten sposób aby w kolejnych wcześniej ustalonych okresach inwentaryzacji
uczestniczył Biegły Rewident , który potwierdzi Spółce, że zostały zrealizowane jego procedury.
Wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym przedmiotu zastrzeżenia w opinii dot.
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym na wyniki oraz inne dane
finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności.
Według wiedzy Zarządu, powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu w ujęciu ilościowym i jakościowym na
sprawozdanie finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2021 r. , ponieważ inwentaryzacje były przeprowadzone dwukrotnie w odniesieniu do magazynu głównego
- w lutym oraz w czerwcu inwentaryzacja pomocnicza, przy czym Audytor nie uczestniczył tylko w czerwcowej
inwentaryzacji, która była traktowana jako jeden z wielu elementów kontroli wewnętrznej.
Należy podkreślić, że we wrześniu b.r. Zarząd udostępnił zespołowi badającemu magazyn główny w Łodzi w celu
przeprowadzenia procedur alternatywnych określonych przez Audytora. W efekcie przeprowadzonych czynności
Audytor potwierdził stany magazynowe na dzień ww. kontroli i nie stwierdził istotnych nieprawidłowości.
W odniesieniu do stanów magazynowych znajdujących się w salonach sprzedaży, Audytor uczestniczył we
wszystkich wskazanych przez siebie inwentaryzacjach.
Zarząd MONNARI TRADE S.A.
Mirosław Misztal
Opinia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w tym Komitet Audytu pozostaje w stałym kontakcie z Biegłym
Rewidentem. Na spotkaniach omawiano wiele aspektów dotyczących pracy nad odzyskiwaniem danych finansowo-
rachunkowych oraz postępy prac w czasie badania raportów rocznych za 2021 r. oraz przeglądu raportów
półrocznych za I półrocze 2022 r. Jednak Biegły Rewident nie sygnalizował na tych spotkaniach kwestii
inwentaryzacji. Biegły Rewident nie informował o konieczności wprowadzenia korekt, a także nie poinformował
o potencjalnych zastrzeżeniach w opinii na żadnym etapie badania.
Rada Nadzorcza rekomenduje ścisłą współpracę z firmą audytorską dokonującą kolejnego badania sprawozdania
finansowego, opartą o dokładny harmonogram działań i bieżące komunikowanie o wszelkich ryzykach
i zidentyfikowanych nieprawidłowościach.
Rada Nadzorcza
MONNARI TRADE S.A.