Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej
MONNARI TRADE S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w tys. zł o ile nie zaznaczono inaczej)
2
Spis treści
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ......................................................................................................... 6
2. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego. ......................................... 6
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym
skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o
nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta i
sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie 2021
roku. ....................................................................................................................................................................... 6
4. Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjętych
w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności
emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym..................................................................................... 13
5. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa jest na nie
narażona. ............................................................................................................................................................. 16
6. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Niniejsze Oświadczenie stanowi wyodrębnioną
część Sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i dotyczy ono
Spółki Dominującej - MONNARI TRADE S.A. ................................................................................................... 20
7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz
wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania,
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz
stanowiska emitenta. .......................................................................................................................................... 34
8. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług w
sprzedaży Grupy Kapitałowej ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. ...... 35
9. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz
informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem
uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego
odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem nazwy (firmy)
dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z
Grupą Kapitałową MONNARI TRADE S.A. ........................................................................................................ 37
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej, w tym znanych
Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. ...................................................................................................... 38
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych MONNARI TRADE S.A. z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych w szczególności
papierów wartościowych, instrumentów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
nieruchomości, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek
powiązanych, oraz opis metod ich finansowania. ........................................................................................... 38
GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w tys. zł o ile nie zaznaczono inaczej)
3
Na dzień 31 grudnia 2021 roku MONNARI TRADE S.A. sprawowało kontrolę (pośrednio i bezpośrednio)
nad następującymi spółkami: ............................................................................................................................ 39
12. Opis Struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w
ramach Grupy Kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym. .................................................................. 46
13. Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi
charakter tych transakcji obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca
zamieszczenia informacji w sprawozdaniu. .................................................................................................... 46
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej,
waluty i terminu wymagalności. ........................................................................................................................ 46
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem
pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju
i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. ................................................................. 46
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze
szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta. ..... 48
17. Informacja o emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez
Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. ...................................... 48
18. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie rocznym w stosunku
do wyników prognozowanych. .......................................................................................................................... 48
19. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie
ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania
tym zagrożeniom. ................................................................................................................................................ 48
20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w
porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze
finansowania. ...................................................................................................................................................... 50
21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy,
z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. ................ 50
22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa
Emitenta oraz Grupy Kapitałowej. ..................................................................................................................... 50
23. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. ................................................... 50
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą
Kapitałową. .......................................................................................................................................................... 51
25. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem i jego spółkami zależnymi a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta
przez przejęcie. ................................................................................................................................................... 51
GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w tys. zł o ile nie zaznaczono inaczej)
4
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub
premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek
innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób
zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w
przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy
też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, znaczący
inwestor, wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca stroną wspólnego
ustalenia umownego oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu
pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje
zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony poprzez
wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. ........................................................... 51
27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały
przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie
miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym............................................................................... 51
28. Polityka wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. ............................................................ 51
28.1 Ogólna informacja na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń. ........................................... 51
28.2 Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w
podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów
ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z
tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze
oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej. ...................................... 52
28.3 Informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia. ................................................................................................ 52
28.4 Wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń, lub informację o ich braku. ..................................................................................................... 52
28.5 Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w
szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa. ................................................................................................................................................ 52
29. W przypadku spółek kapitałowych określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji
(udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych Emitenta,
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby
oddzielnie). .......................................................................................................................................................... 52
30. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym wnież zawartych po dniu bilansowym), w
wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. .......................................................................................... 53
31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. ................................................................. 53
32. Informacje o dacie zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,
wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub
GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w tys. zł o ile nie zaznaczono inaczej)
5
należnym za rok obrotowy odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi
w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi. ............ 53
33. Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. na temat informacji niefinansowych. ................ 54
GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w tys. zł o ile nie zaznaczono inaczej)
6
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu
7 października 2022 roku. Na podstawie § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. podjął decyzję o sporządzeniu Sprawozdania Zarządu na temat
działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej w formie jednego dokumentu.
Zgodnie z art. 49b Ustawy o Rachunkowości, Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Jednostki oraz Grupy
Kapitałowej za rok 2021, zawiera Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. na temat informacji
niefinansowych.
2. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego.
Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów,
kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych
został przedstawiony w punkcie 2 i 3 Not objaśniających do jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy 2021.
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym
skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o
nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta i
sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie 2021
roku.
Otoczenie rynkowe
Polska gospodarka w 2021 r. podobnie, jak światowa funkcjonowała pod presją skutków pandemii COVID-19. Według
wstępnych szacunków polski produkt krajowy brutto w 2021 r. był realnie wyższy niż przed rokiem o 5,7% (wobec
spadku o 2,5% w 2020 r.).
1
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Pozytywnie oddziaływało zarówno spożycie, jak i
popyt inwestycyjny. Popyt krajowy był o 8,2% wyższy niż w 2020 r. Kilka czynników uległo poprawie w porównani do
2020 r. Do nich należał wzrost sprzedaży detalicznej (o 5,8 %), powrót do pozytywnych tendencji na rynku pracy
spadek liczby niepracujących do poziomu 5,4% (o 0,9 p.proc. niższy niż w końcu grudnia 2020 r.) oraz wzrost
przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw
Utrzymujący się od kilku lat spadek cen odzieży (o - 0,8% w relacji 3% w 2020 r.) negatywnie wpływał w 2021 r. na
branżę,
w której działa Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A.
Jednocześnie popyt na odzież i obuwie był osłabiany negatywnymi nastrojami konsumentów Bieżący wskaźnik
ufności konsumenckiej (BWUK) był o 12,8 p. proc. niższy w porównaniu do 2020 r. i osiągnął wartość -29,2 w grudniu
2021 r., zaś wartość Wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK)
była o 4 p. proc. niższa niż w 2020
r. i ukształtowała się na poziomie -23,5
2
.
Kurs dolara, w którym rozliczane zakupy produkcji, wzróo 6,9 % w relacji do końca 2020 r. odpowiednio na
31.12.2020 r. 1 USD kosztował 3,7977 PLN, a na koniec 2021 r. 4,060 PLN. Relacja złotówki do EUR, ma obecnie
mniejszy wpływ na rozliczenia z centrami handlowymi, dzięki udanym negocjacjom. Większość umów najmu jest
rozliczana w oparciu o wskaźnik procentowy odnoszony do przychodów.
Jednym z najważniejszych negatywnych czynników, które wpłynęły na działalność Emitenta oraz jego Grupy