7 października 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A. W SPRAWIE
SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8
oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że:
a) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audyt, w tym
dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa MONNARI TRADE S.A., oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.).
Rada Nadzorcza
MONNARI TRADE S.A.
7 października 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 7
oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonano zgodnie z przepisami
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Rada Nadzorcza
MONNARI TRADE S.A.