07 października 2022 r.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zgodnie z wymogami zawartymi w § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), Zarząd MONNARI TRADE S.A.
oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2021 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz wynik finansowy za wyżej wymienione okresy,
jednocześnie Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Spółki Dominującej:
Mirosław Misztal
/-/
Prezes Zarządu
07 października 2022 r.
OŚWIADCZENIE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zgodnie z wymogami zawartymi w § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), Zarząd MONNARI TRADE S.A.,
na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. informuje, że podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE oraz jednostkowego Sprawozdania finansowego
Spółki MONNARI TRADE S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej.
Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
MONNARI TRADE S.A., że przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
MONNARI TRADE S.A. posiada polityw zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz MONNARI TRADE S.A. przez firmę audytorską lub podmiot powiązany z firmą
audytorską, członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Zarząd Spółki Dominującej:
Mirosław Misztal
/-/
Prezes Zarządu
07 października 2022 r.
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, że zostało sporządzone zgodnie z wymogami wskazanymi w
art. 49b ust. 2–8 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591)
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej na temat informacji niefinansowych jako część Sprawozdania Zarządu
z działalności.
Z uwagi na fakt, iż Jednostka Dominująca nie spełnia kryterium wskazanego w ww. Ustawie związanego
z zatrudnieniem, zarówno w 2021 r. oraz w 2020 r., nie zostało sporządzone osobne jednostkowe
Oświadczenie.
Zarząd Spółki Dominującej:
Mirosław Misztal
/-/
Prezes Zarządu