7 października 2022 r.
OCENA RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A.
dot. Spółki oraz Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
W związku z § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A. zapoznała się z poniższymi
dokumentami:
- Sprawozdaniem Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- Sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r.;
oraz dokonała ich oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
I. Wyniki badania ujęte w Sprawozdaniach niezależnego Biegłego Rewidenta.
Badanie Sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego MONNARI TRADE S.A. za okres od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przeprowadziła spółka Mazars Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 18, która jest zarejestrowana pod numerem
KRS 0000086577 oraz wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 186.
Powyższe Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy
Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za rok 2021, pod datą 7 października 2022 r. podpisał kluczowy Biegły
Rewident przeprowadzający badanie – Pan Jarosław Bochenek.
W odniesieniu przedmiotowych Sprawozdań finansowych, Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania zawiera
stwierdzenie, że oba roczne sprawozdania finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” –
Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
za wyjątkiem możliwych skutków sprawy opisanej w sekcji „Podstawa opinii z zastrzeżeniem”.
W opinii Biegłego Rewidenta, Jednostka dominująca przeprowadziła roczną inwentaryzację zapasów w punktach
detalicznych (salonach sklepowych) oraz w magazynie głównym na dzień 31 grudnia 2021 roku, w której
uczestniczył przedstawiciel audytora badającego skonsolidowane sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. W odniesieniu do zapasów znajdujących się w magazynie głównym, ze
względu na stwierdzone braki w procedurach spisowych inwentaryzacja ta została powtórzona przez Jednostkę
dominującą w czerwcu 2022 roku. Według Audytora nie został on poinformowany o powtórnej inwentaryzacji, w
związku z czym nie obserwował przebiegu tego spisu z natury. Jednostka dominująca ustaliła stan zapasów w
magazynie głównym na 31 grudnia 2021 roku w oparciu o wyniki i rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w
czerwcu 2022 roku. Wartość zapasów w magazynie głównym na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 16 228 tys.
złotych i stanowiła 26% łącznej wartości zapasów na ten dzień.
W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Biegły, Rewident stwierdził,
iż na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
W opinii Audytora, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w
paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, informacje wskazane w paragrafie
70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz
informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach Audytor potwierdził, że Spółka nie była zobowiązana do
sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Ustawowe kryteria spełniła Grupa Kapitałowa,
stąd w ramach Grupy Kapitałowej zostało sporządzone oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Biegły
Rewident nie wykonał żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych
i nie wyraził jakiegokolwiek zapewnień na jego temat.
Wnioski
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Zarządu z
działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz
zapoznaniu się ze Sprawozdaniami Biegłego Rewidenta z badania, opierając się na rekomendacji Komitetu Audytu
postanawia uznać Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdanie
finansowe, za sporządzone prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlające stan Spółki na dzień 31 grudnia 2021
roku.
Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje ścisłą współpracę z firmą audytorską dokonującą kolejnego badania
sprawozdania finansowego, opartą o dokładny harmonogram działań przy kolejnej inwentaryzacji.
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendow Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
Rada Nadzorcza
MONNARI TRADE S.A.