JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA 2021 Z BADANIEM BIEGŁEGO REWIDENTA