JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2010