JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012 R.