JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2010 R.