JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 R.