JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 R.