JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2010 R.