EBI 2/2014

Czasowe odstąpienie w 2013 r. i 2014 r. od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. informuje, że ze względu m.in. na aktualnie obowiązujące brzmienie Statutu – w 2013 r. nie była stosowana zasada wynikająca z Części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dn. 21 listopada 2012 r. – mówiąca o zapewnieniu akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie będzie również stosowała powoływanej zasady w roku 2014. Stosowanie przez Spółkę w/w zasady nie jest możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące uregulowania wewnętrzne tj. brak stosownych zapisów w Statucie (wymóg wynikający z art. 4065 §1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)). Uwzględniając jednocześnie wolę zapewnienia pełnej sprawności przebiegu obrad, którą to sprawność mogłyby znacząco utrudnić ewentualne zakłócenia o charakterze technicznym – Emitent podjął decyzję o odstąpieniu od omawianej zasady w 2014 r.

Jednocześnie Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. informuję, że w 2013 r. nie była stosowała zasada wynikającej z Części II pkt 1 ppkt 9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW mówiąca o zamieszczaniu na stronie korporacyjnej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Powyższy stan wynikał ze względów organizacyjnych, które uniemożliwiały prawidłowe zaaranżowanie całej procedury. Spółka nie planuje dokonywania zapisu w formie audio lub video w 2014 r., jednocześnie nie wykluczając zastosowania się do powyższej zasady w przyszłości.

Emitent uznaje istniejące rozwiązania za optymalne i wystarczające w obecnym stanie rzeczy, nie wyklucza on jednocześnie w sposób definitywny stosowania wskazywanych w niniejszym raporcie zasad w przyszłości.

Spółka nie stosowała w 2013 r. zasady wynikającej z Części II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Emitent od 2009 roku do chwili obecnej nie uaktualniał wersji angielskiej strony korporacyjnej. W ubiegłych latach zasada nie była stosowana z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną Spółki oraz konieczną redukcję kosztów. W bieżącym roku Spółka będzie aktualizować stronę korporacyjną w języku angielskim.