RB 13/2015 REJESTRACJA 1 300 000 AKCJI W KDPW

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia dzisiejszego, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, Ŝe w dniu 25 marca 2015 r. nastąpiła rejestracja w KDPW 1 300.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł, pod kodem PLMNRTR00012.