RB 11/2015 WARUNKOWA REJESTRACJA 1 300 000 AKCJI W KDPW.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, Że otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu 23 marca 2015 r. ,uchwały nr 178/15, przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz nadaniu im kodu PLMNRTR00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki MONNARI TRADE S.A. oznaczone powyższym kodem. Zarejestrowanie ww. 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji doobrotu na tym rynku regulowanym. RB/46 Uchwała KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu i warunkowym zarejestrowaniu akcji