Ład korporacyjny

Polityka Różnorodności

Grudzień 2017 r.

Informacja na temat Polityki różnorodności w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Mając na uwadze Zasadę I.Z.1.15. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) przyjął i stosuje Politykę równości i różnorodności oraz poszanowania praw człowieka”.

Niniejsza Informacja stanowi część przyjętej i stosowanej w Spółce „Polityki równości i różnorodności oraz poszanowania praw człowieka”.

MONNARI TRADE S.A. stosuje Politykę różnorodności, rozumianą jako otwartość na pluralizm doświadczeń, wykształcenia i umiejętności osób. Spółka dąży do zapewnienia równego traktowania osób na wszystkich stanowiskach oraz stwarza dogodne i bezpieczne warunki do pracy. Spółka kładzie nacisk na:

    • tworzeniu równych szans w zatrudnianiu,
    • eliminacji wszelkich form i przejawów dyskryminacji,
    • równym traktowaniu ze względu na wiek, płeć, wyznanie, narodowość, rasę, stan zdrowia, przekonania polityczne, status rodzinny, czy tożsamość seksualną,
    • podnoszeniu świadomości wśród pracowników, w szczególności kadry zarządzającej, odnośnie działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
    • tworzeniu atmosfery i kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu dla równości, różnorodności oraz praw człowieka.

 

W odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów Spółka stoi stanowisku, iż osoby z różnych środowisk mogą oferować wybór różnorodnych doświadczeń, talentów czy umiejętności, które mogą być korzystne dla Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. Istotne jest, aby osoby o różnych umiejętnościach pasowały do profilu firmy i miały właściwe umiejętności do wykonywania swoich obowiązków. Kryteria takie jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe nie są miernikami samymi w sobie do oceny kandydatów do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W odniesieniu do cech różnorodności takich jak kierunek wykształcenia czy posiadany poziom doświadczenia zawodowego – nasze oczekiwania zależą od zadań i obiektywnych wymogów merytorycznych w odniesieniu do danego stanowiska.

Spółka będzie prezentować informacje o sposobach realizacji w danym okresie sprawozdawczym niniejszej Polityki, w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, począwszy od Oświadczenia za 2017 r.