O firmie

Audytor

Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru na okres dwóch lat spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ul. Połczyńskiej 31 A, która jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000487588 oraz wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3886, do zbadania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres:

• od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

• oraz od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2023 r. oraz za okres I półrocza 2024 r. Spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. oraz nie świadczyła innych usług doradczych dla MONNARI TRADE S.A. Podmiot ten spełnia kryteria niezależności