Relacje Inwestorskie

Oferta publiczna

Spółka przeprowadziła dotychczas jedną ofertę publiczna na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Przedmiotem publicznej oferty było 2 500 000 akcji serii D, po cenie emisyjnej 21 zł, oferowanych w dwóch transzach. 

Oferta publiczna przeprowadzona została na podstawie Uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. 


Subskrypcja na akcje serii D rozpoczęła się w dniu 7 grudnia 2006 r. i zakończyła w dniu 11 grudnia 2006 r. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych było 1 900 000 akcji, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 600 000 akcji. Zarząd dokonał przesunięcia akcji między Transzami, w których oferowanych było:

 • 629.300 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
 • 1.870.700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W dniu 15 grudnia 2006 r. dokonano przydziału 2 500 000 akcji serii D objętych ofertą. 

Stopa alokacji:

 • w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu – 1,09% (tj. redukcja 98,91%),
 • w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 2,17% (tj. redukcja 97,83%),
 • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w zaproszeniach.

Spółka nie korzystała z usług subemitentów. 

Na podstawie ww. prospektu emisyjnego wprowadzono również do obrotu następujące serie akcji zwykłych na okaziciela:

 • 2.000.000 akcji serii A I-szej emisji,
 • 727.273 akcje serii B,
 • 120.000 akcji serii C,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.