Firma

Postępowania ofertowe

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych.

Zarząd Monnari Trade SA zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A oraz sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. sporządzonych za rok obrotowy 2019 i 2020, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF). Oferta powinna uwzględniać także przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A, sporządzanego zgodnie z MSSF za pierwsze półrocze 2020.

 

Przedmiotem zlecenia jest badanie następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania:

 • sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
 • sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.,

a także przegląd następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych raportów z ich przeglądu:

 • skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2020 r.
 • skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2020 r.

 

Sprawozdania z badania oraz raporty z przeglądu powinny zostać dodatkowo przygotowane w języku angielskim.

Oferty należy sporządzić w języku polskim :

 • przesyłać na adres Monnari Trade SA: ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź, z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019/2020” oraz „Nie otwierać”,
 • lub składać na wskazany adres w dni robocze w godz.: 9.00-15.00,
 • lub przesłać na adres email: oferta@monnari.com.pl w formacie pdf

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2019r. o godz. 15. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki lub na adres email podany powyżej. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybór firmy audytorskiej nastąpi zgodne z procedura wybory firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą do dnia 18.10.2019 roku.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza będzie kierować się następującymi kryteriami:

 1. spełnienie wymogu niezależności,
 2. pozycja na rynku usług audytorskich - reputacja i referencje,
 3. doświadczenie w badaniu:
  • sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF,
  • spółek notowanych na GPW,
  • podmiotów z branży, w której działa Spółka,
 4. skład, kwalifikacje i doświadczenie zespołu przeprowadzającego badanie,
 5. zapewnienia terminowości badania zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Spółkę,
 6. cena netto za proponowany zakres usług,
 7. przedstawiony opis metodologii i plan badania zapewniającego odpowiednie wykonanie usługi,
 8. zasady kontaktu z kluczowym biegłym rewidentem, kierownictwem zespołu oraz zarządem firmy audytorskiej,
 9. zasady bieżącego komunikowania wszelkich istotnych kwestii zidentyfikowanych w trakcie badania,
 10. odpowiednia polisa ubezpieczeniowa,
 11. wewnętrzny system zapewnienia jakości stosowany przez firmę audytorską,
 12. sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożonej oferty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, 
 2. podstawowe informacje o firmie audytorskiej, według kryteriów wskazanych powyżej,
 3. informację o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów, 
 4. aktualny dokument potwierdzający wpis kluczowego biegłego rewidenta do rejestru biegłych oraz podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 5. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie 
  o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017. 1089), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 tej ustawy;

 

Oczekiwane przez spółkę harmonogram prac związanych z badaniem: 

 Badanie

 2019 

 rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o
 dane za 3 kwartały 2019 r.
 04.11.2019r.
 przedstawienie wyników badania wstępnego  25.11.2019r.
 udział w inwentaryzacji wybranych magazynów  Do 31.12.2019r.
 rozpoczęcie badania zasadniczego  30.03.2020r.
 przedstawienie wyników badania zasadniczego i
 projektu sprawozdania z badania
 20.04.2020r.
 publikacja sprawozdania rocznego
 sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
 28.04.2020r.

 Przegląd

 2020

 rozpoczęcie przeglądu sprawozdania półrocznego
 sporządzonego na dzień 30.06.2020 r.
 31.08.2020r.
 publikacja sprawozdania półrocznego
 sporządzonego na dzień 30.06.2020 r.
 28.09.2020r.

 Badanie

 2020

 rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o dane
 za 3 kwartały 2020 r.
 04.11.2020r.
 przedstawienie wyników badania wstępnego  25.11.2020
 udział w inwentaryzacji wybranych magazynów  Do 31.12.2020
 rozpoczęcie badania zasadniczego  30.03.2021
 przedstawienie wyników badania zasadniczego i
 projektu sprawozdania z badania
 20.04.2021
 publikacja sprawozdania rocznego
 sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
 28.04.2021

 

Pozostałe zasady współpracy. 

Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług.

Gotowość biegłego rewidenta do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej oraz wzięcie udziału w Walnych Zgromadzeniach MONNARI TRADE S.A. zatwierdzających przedmiotowe sprawozdania.

Oczekiwane jest przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki - sporządzanych dla Zarządu Spółki - informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej.

 Dodatkowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres, e-mail: oferta@monnari.com.pl .

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych  przez Spółkę.

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

aktualne notowania

22.10.2019, 12:20
Cena [PLN] 3.1800
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 3,230
Kurs maks. [PLN] 3,230
Kurs min. [PLN] 3,110
Wolumen 1777

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: +42 685-85-11
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

 • Anna Augustyniak
 • T: 664 360 871