Firma

Audytor

 

Zgodnie z uchwałą, podjętą na podstawie § 26 ust. 3 pkt 7 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2018r. badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. dla okresów sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019r przeprowadzi:

Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.,
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000235565.
Podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017.

Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2018 r. oraz za okres I półrocza 2019 r.

Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A.

 

Temat: Podpisanie porozumienia rozwiązującego umowę z Moore Stephens Central
Audit Sp. z o.o.

21 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zgodnie  z  §  5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,  Zarząd  MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) informuje, że podpisał w dniu dzisiejszym z Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej MSCA) Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 23 lipca 2018 roku o świadczenie usług audytorskich za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2018 oraz 2019 roku („Umowa”). O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 25 maja 2018 roku. Przedmiotem Umowy było przeprowadzenie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe kończące się 31 grudnia, odpowiednio 2018 oraz 2019 r. oraz przeglądów śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia do 30 czerwca, odpowiednio, 2018 oraz 2019 r.

W Porozumieniu MSCA zawarło informację, iż z uwagi na daleko idące zmiany organizacyjne dotyczące MSCA, polegające na dokonaniu, z dniem 2 września 2019 roku, przeniesienia własności przedsiębiorstwa MSCA na inny podmiot, w tym również przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, należyte wykonywanie przedmiotu Umowy w części dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2019 rok przez MSCA stało się znacząco utrudnione.

W związku z powyższym, Strony uzgodniły, iż w oparciu o przepis art. 66 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) Emitent oraz MSCA  rozwiązują Umowę z dniem wydania raportu z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Ponadto, Emitent informuje, iż w okresie obowiązywania umowy:

- nie było przypadku, aby MSCA wyraziło w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta, opinii  z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii;  

- nie było przypadku, aby MSCA w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta, wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.  

Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza Emitenta  niezwłocznie rozpocznie działania mające za zadanie wybór firmy audytorskiej, zgodnie z polityką i procedurą przyjętą w MONNARI TRADE S.A.

W Porozumieniu Strony oświadczyły, że podstawą rozwiązania Umowy nie były różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania, ani żadne inne okoliczności leżące po stronie Emitenta.

Emitent załącza pismo MSCA adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania ww. Umowy

 

 

aktualne notowania

22.10.2019, 15:45
Cena [PLN] 3.1700
Zmiana [PLN] -0,01
Zmiana [%] -0,31
Kurs otw. [PLN] 3,230
Kurs maks. [PLN] 3,230
Kurs min. [PLN] 3,110
Wolumen 857

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871