Firma

Audytor

 

Polityka wyboru firmy audytorskiej styczeń 2018

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych.


Zarząd Monnari Trade SA zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A oraz sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. sporządzonych za rok obrotowy 2018 i 2019, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF). Oferta powinna uwzględniać także przegląd skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A, sporządzanych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2018 i 2019.

 

Przedmiotem zlecenia jest badanie następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania:

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.,

 

a także przegląd następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych raportów z ich przeglądu:

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2018 r.

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2019 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2018 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2019 r.

 

Sprawozdania z badania oraz raporty z przeglądu powinny zostać dodatkowo przygotowane w języku angielskim.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i:

- przesyłać na adres Monnari Trade SA: ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź,

- składać na wskazany adres w dni robocze w godz.: 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018/2019” oraz „Nie otwierać”,

- lub przesłać na adres email: oferta@monnari.com.pl w formacie pdf

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2018r. o godz. 15. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki lub na adres email podany powyżej. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybór firmy audytorskiej nastąpi zgodne z procedura wybory firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą do dnia 31.05.2018 roku.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza będzie kierować się następującymi kryteriami:

a)      spełnienie wymogu niezależności,

b)      pozycja na rynku usług audytorskich - reputacja i referencje,

c)       doświadczenie w badaniu:

 • sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF,
 • spółek notowanych na GPW,
 • podmiotów z branży, w której działa Spółka,

d)      skład, kwalifikacje i doświadczenie zespołu przeprowadzającego badanie,

e)      zapewnienia terminowości badania zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Spółkę,

f)       cena netto za proponowany zakres usług,

g)      przedstawiony opis metodologii i plan badania zapewniającego odpowiednie wykonanie usługi,

h)      zasady kontaktu z kluczowym biegłym rewidentem, kierownictwem zespołu oraz zarządem firmy audytorskiej,

i)       zasady bieżącego komunikowania wszelkich istotnych kwestii zidentyfikowanych w trakcie badania,

j)       odpowiednia polisa ubezpieczeniowa,

k)      wewnętrzny system zapewnienia jakości stosowany przez firmę audytorską,

l)       sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożonej oferty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, 
 2. podstawowe informacje o firmie audytorskiej, według kryteriów wskazanych powyżej,
 3. informację o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów, 
 4. aktualny dokument potwierdzający wpis kluczowego biegłego rewidenta do rejestru biegłych oraz podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 5. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie
  o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017. 1089), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 tej ustawy;

 

Oczekiwane przez spółkę harmonogram prac związanych z badaniem:

 

Przegląd 2018

rozpoczęcie przeglądu sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.

30.07.2018r.

publikacja sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.

28.08.2018r.

Badanie 2018

rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o dane za 3 kwartały 2018 r.

05.11.2018r.

przedstawienie wyników badania wstępnego

do16.11.2018r.

udział w inwentaryzacji wybranych magazynów

31.12.2018r.

rozpoczęcie badania zasadniczego

25.03.2019r.

przedstawienie wyników badania zasadniczego i projektu sprawozdania z badania

23.04.2019r.

publikacja sprawozdania rocznego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

29.04.2019r.

Przegląd 2019

rozpoczęcie przeglądu sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2019 r.

29.07.2019r.

publikacja sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2019 r.

27.08.2019r.

Badanie 2019

rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o dane za 3 kwartały 2019 r.

12.11.2019r.

przedstawienie wyników badania wstępnego

22.11.2019r.

udział w inwentaryzacji wybranych magazynów

31.12.2019r.

rozpoczęcie badania zasadniczego

30.03.2020r.

przedstawienie wyników badania zasadniczego i projektu sprawozdania z badania

20.04.2020r.

publikacja sprawozdania rocznego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

24.04.2020r.

 

Pozostałe zasady współpracy.

Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług.

Gotowość biegłego rewidenta do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej oraz wzięcie udziału w Walnych Zgromadzeniach MONNARI TRADE S.A. zatwierdzających przedmiotowe sprawozdania.

Oczekiwane jest przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki - sporządzanych dla Zarządu Spółki - informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres, e-mail: oferta@monnari.com.pl .

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych  przez Spółkę.

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

aktualne notowania

22.05.2018, 17:00
Cena [PLN] 7.19
Zmiana [PLN] 0,65
Zmiana [%] 9,94
Kurs otw. [PLN] 6,530
Kurs maks. [PLN] 7,190
Kurs min. [PLN] 6,410
Wolumen 100

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


 • Anna Augustyniak
 • T: 664 360 871